بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان آیت الله یثربی

آقای دکتر هاشمی و هیئت همراه ایشان با حضور در محل بیمارستان فوق تخصصی 100 تخت خوابی آیت الله یثربی کاشان از روند ساخت و تکمیل تجهیزات بخش های مختلف بیمارستان بازدید کردند.