بيمارستان سرپل ذهاب

 • کرمانشاه 1397
 • 6000 متر مربع
 • مشتری :وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09