درمانگاه بيماري هاي خاص شاهرود

  • شاهرود 1390
  • 1300 متر مربع
  • مشتری : بنياد امور بيماري هاي خاص
  • 01