طرح توسعه راديوتراپي بيمارستان امام حسين

  • تهران 1390
  • 900 متر مربع
  • مشتری : مرکز پزشکي آموزشي و درماني امام حسين
  • 01